Logo Město v pohybu

E-learningová platforma pro participaci
v městském plánování udržitelné dopravy

Vytvořeno CDV, v. v. i.
za podpory Ministerstva dopravy ČR

Logo Kurz participace

Průběh participace

Jak naplnit očekávání – časté chyby a ponaučení

Během setkávání s veřejností je obvyklou praxí, že počáteční velká účast se v průběhu snižuje. Proto je nutné zvážit, zda se snažit vytěžit první setkání, jak to jen fáze projektu umožňuje, nebo nastavit strategie tak, aby se účast veřejnosti na jednáních v průběhu projektu nesnižovala. V průběhu participačního procesů musí mít jeho účastníci možnost reálně ovlivnit řešené téma. Nelze nabízet již hotová řešení, kde nelze nic měnit. Vždy proto musí existovat možnost různých řešení a výběru mezi nimi, kde je to možné.

Níže jsou sepsány body, které je vhodné zmínit na začátku takového setkání:

  • Je důležité sdělit, jak budou výsledky zapojení občanů užity v procesu, a zdůraznit, že pouze nezmizí „v šuplíku“.
  • Je vhodné uvést občany do kontextu, zdůraznit, že celý proces trvá určitou dobu a nelze očekávat změnu v řádech týdnů.
  • Také je potřeba nastavit očekávání, co lze a co nelze udělat. Díky jasně stanoveným limitujícím faktorům budoucího řešení je možné se vyhnout budoucím komplikacím a neporozumění. Mezi limity patří například finanční omezení, právní a administrativní omezení, sledování veřejného zájmu, časové možnosti nebo vlastnická omezení.
  • V tomto kontextu stojí například za zvážení, zda zájemcům neposílat newsletter (e-mailem nebo písemnou formou), který by je informoval o průběhu projektu na pravidelné bázi.
  • Nutné je účastníky informovat, jak bylo s jejich podněty, nápady nebo námitkami naloženo a zároveň sdělit důvody, proč některé podněty nebyly zohledněny.
  • Důležité je zdůraznění možnosti nebýt jen pasivním příjemcem rozhodnutí jiných, ale možnosti spolurozhodovat zejména o problémech, které jich dotýkají v každodenním životě. Zároveň lidé musí vědět, že jejich snažení bude mít smysl. Hodí se i vyzdvihnout váhu jejich účasti a jejich roli v participačním procesu.

Pro zajištění dlouhodobějšího zájmu je možné sdělit výhody, které z toho plynou:

  • Veřejnost může vyjádřit své názory a podněty směrem k zástupcům veřejné správy i dalším aktérům své názory v méně formálním prostředí.
  • Díky podobnému procesu lze ovlivnit změny v bezprostředním okolí bydliště, ve svém městě/ regionu/ ve své obci atd.
  • Navázání nových osobních vazeb, přátelství či jen kontaktů na zajímavé lidi ve svém okolí.
  • Obyvatelé/spoluobčané mohou získat nové informace, zkušenosti a dovednosti. Lidé se postupně učí jak novým komunikačním dovednostem, tak i získávají mnoho nových informací o fungování veřejné správy, o konkrétních tématech.

Výsledkem participačního projektu by měla být konkrétní činnost, což se obtížněji naplňuje například u dlouhodobých strategií. V takovém případě se snažíme v průběhu procesu sbírat připomínky a podněty, které lze realizovat rychle. Lidé pak nemusí čekat roky, než se bude realizovat něco z toho, co sami navrhli.

Důležité je si uvědomit, že nezájem veřejnosti o dané téma nemusí nutně plynout z podstaty daného tématu, ale třeba i z nedostatku informací. Z toho důvodu je nezbytné informovat a vysvětlovat téma.

Smyslem participace je posilovat znalost o vzájemných vazbách mezi tématy každodenními a strategickými a vzbuzovat zájem veřejnosti o veřejné dění.

Předchozí kapitola

Volba vhodných participačních aktivit a technik

Další kapitola

Práce s podněty