Logo Město v pohybu

E-learningová platforma pro participaci
v městském plánování udržitelné dopravy

Vytvořeno CDV, v. v. i.
za podpory Ministerstva dopravy ČR

Logo Kurz participace

Průběh participace

Volba vhodných participačních aktivit a technik

Existuje celá řada nástrojů a aktivit pro zapojení veřejnosti a zainteresovaných stran do plánovacího procesu. Jejich zapojení obvykle neprobíhá na jedné úrovni, ale jsou využívány kombinace nástrojů z různých úrovní tak, aby odpovídaly účelu participace v jednotlivých fázích procesu tvorby plánu.

strategických dokumentů obvykle probíhá zapojení na čtyřech úrovních:

 • informování – poskytování informací obyvatelům a zainteresovaným stranám (např. vernisáže a výstavy, dny otevřených dveří...);
 • konzultace – zpětná vazba od obyvatel a zainteresovaných stran (např. dotazníkové průzkumy, hlasování, veřejná projednání...);
 • zapojení – přímá spolupráce s obyvateli a zainteresovanými stranami s následným zohledněním připomínek (např. prezentace problematiky spojená s workshopem, setkání na veřejných prostranstvích, cílené ankety...);
 • spolupráce – partnerství s obyvateli a zainteresovanými stranami ve všech aspektech rozhodování, včetně hledání a identifikace možných řešení (např. odborná pracovní skupina, vizionářský workshop, společný workshop obyvatel a odborníků...).

Pro realizaci efektivního, smysluplného a interaktivního participačního procesu je třeba usilovat o co nejvyšší možnou úroveň zapojení. Techniky participace by měly být voleny podle požadovaných cílů a výstupů. Je potřeba je kombinovat tak, aby pokryly nejen jednotlivé cílové skupiny, ale aby odpovídaly jejich požadované hloubce zapojení.

Proto je potřeba vzít v úvahu:

 • cíl participativního procesu,
 • typ, velikost, možnosti a potřeby cílové skupiny,
 • typ předávané informace,
 • požadovaný typ výstupů,
 • dostupné dovednosti pracovníků, kteří proces realizují,
 • zdroje a finanční prostředky,
 • atraktivitu a srozumitelnost jednotlivých sdělení.

Pro zvýšení pozornosti a zájmu veřejnosti je vhodné zvážit použití motivačních prvků. Vhodné je například zapojit děti a mládež formou výtvarných nebo fotografických soutěží, kde představují, svůj pohled na prostor, kde se každý den pohybují. Motivovat lze i dospělé. Příkladem mohou být slosovatelné návratky u dotazníkových šetření o věcné ceny.

Pro zajištění toho, aby nebyly vyloučeny žádné skupiny a všichni dostali příležitost se zapojit, je důležité kombinovat osobní i online formáty zapojení veřejnosti a také různé formáty pro zapojení menšího a většího počtu účastníků, případně cílené na určité skupiny či otevřené všem.

Výběr vhodných aktivit a technik pro zapojení by se měl odvíjet od toho, kdo je cílovou skupinou, v jaké fázi se plánovací proces nachází, jaký je cíl participace a zda může nástroj pomoci dosažení požadovaných výstupů, jak velké jsou finanční, personální a časové náklady a od toho, jaké jsou předchozí praktiky a zkušenosti dotčeného města s danou aktivitou.

Nedílnou součástí úspěšného participačního procesu je informační kampaň. Způsob předávaných informací by se mělo co nejvíce přizpůsobit adresátům i obsahu sdělení samotného. Důležité je dbát na přehlednost a srozumitelnost. Je vhodné kombinovat tradiční zdroje informování s netradičními informačními metodami, které mohou přitáhnout pozornost samy o sobě. Stejně je potřeba kombinovat tzv. online způsoby komunikace (Facebook, webové stránky, mobilní rozhlas atd.) s off-line metodami (městský zpravodaj, letáky, plakáty atd.).

V rámci participativního procesu by se měly využít zejména metody, které umožňují širší zapojení veřejnosti.

Příklady participačních aktivit – s osobní účastí

Široká veřejnost

 • Workshop – Obvykle se jedná o kombinaci prezentace, diskuze a skupinové práce u kulatých stolů. Workshopy s občany je vhodné využít například:
  • v analytické fázi ke stanovení výchozích podmínek a identifikaci problémů (v dopravě)
  • v návrhové fázi ke sběru hodnot pro vizi mobility (tzv. vizionářské fórum), sběru podnětů pro opatření vedoucích k naplnění vize, prioritizaci opatření, doplnění opatření, k volbě scénáře s opatřeními
 • Veřejné setkání – Aktivita sloužící k setkání zpracovatelů a zástupců magistrátu/městského úřadu a politické reprezentace města s veřejností a k projednání jednotlivých výstupů řešeného projektu. Součástí bývá panelová diskuze (např. mezi zadavatelem, zpracovatelem, facilitátorem za stranu veřejnosti)
  • Obvykle: veřejné projednání analytické části, veřejné projednání návrhové části, závěrečné veřejné projednání
   • Výstava (vernisáž) – Výstava slouží obvykle k prezentaci plánovaných opatření obsažených v akčním plánu či dílčích výstupů projektu.
   • Panelová diskuze – zapojení odborníků, veřejnosti a zpracovatelů, diskuze tématu zúčastněných stran, předávání zkušeností a sdílení názorů a dobré praxe v souladu s místním kontextem řešené problematiky
   • Akce ve veřejných prostranstvích – Setkání s veřejností ve veřejných prostranství může být spojeno s dalšími aktivitami města (např. Evropský týden mobility) a sloužit jako kampaň k propagaci plánu udržitelné městské mobility, možností zapojení a aktuálního stavu procesu tvorby plánu. Zároveň může sloužit ke sběru podnětů vedoucích k vytvoření dílčích výstupů návrhové části (cíle, vize mobility, hodnocení opatření).
   • Soutěže – např. výtvarná soutěž k vizi mobility pro žáky základních a středních škol
   • Rozhovory – Specifickým příkladem sběru dat jsou rozhovory. I zde je možné postupovat různým způsobem, tj. od individuálních rozhovorů až po různé skupinové rozhovory. Výhodou takových rozhovorů je možnost respondentů reagovat na sebe navzájem, čímž je možnost získat celou řadu zajímavých informací.

Odborná veřejnost

 • Workshop – Setkání s odborníky, při nichž jsou diskutovány dílčí výstupy a podklady (např. data z průzkumů) a následně společně vytvářeny dílčí výstupy řešeného projektu. Workshopy s odbornou veřejností je vhodné využít například:
  • v analytické fázi k identifikaci problémových lokalit/oblastí
  • v návrhové fázi k sestavení vize mobility a cílů, dále k hodnocení přínosů opatření, přiřazení opatření do scénářů, rozpracování zvoleného scénáře, spolupráci na akčním plánu
 • Jednání odborné pracovní skupiny – např. za účelem představení výstupů z průzkumů a měření a závěrů z analytické části zpracovatelem, k představení scénářů a doporučení vhodného scénáře

Příklady participačních aktivit – online

Webové stránky projektu jsou základním komunikačním nástrojem a zároveň nejvhodnější platformou pro zprostředkování online participace. Měly by být interaktivní a zahrnovat např. následující možnosti pro online zapojení se do tvorby plánu:

 • interaktivní diskuzní fórum – Veřejnost zde může diskutovat své názory a sdílet podněty, které následně budou vyhodnoceny a případně zohledněny při tvorbě plánu. Při vytváření diskuzního fóra je nezbytné stanovit jeho pravidla a to, jak bude moderováno.
 • pocitová mapa – Identifikace subjektivních problémů v současné dopravě města zaznamenáním podnětů do aplikace pocitové mapy.
 • dotazníkový průzkum – Šetření může být využito např. při zahájení analytické fáze k zjištění veřejného mínění o aktuálním stavu mobility ve městě, kvality života a celkové spokojenosti obyvatel. Online šetření např. v tematicky založené skupině, např. cyklistů lze zjistit informace, které třeba v podkladech k realizaci projektu nejsou dostatečné. Rovněž je vhodné realizovat průzkum v implementační fázi projektu a využít je ke zjištění indikátorů a k zisku podnětů pro aktualizaci plánu mobility.
 • online hlasování na webu/ankety – např. o prioritách, preferovaných scénářích, balíčcích opatření.
 • online sběr podnětů – Prostor na webu, kam může veřejnost psát své podněty k určitému tématu.

Další možné aktivity zahrnují například večerní debaty s občany, rozhovory s klíčovými aktéry, účast veřejnosti na pracovních jednáních, aj. Ve fázi realizace projektu (implementační fázi) by mělo zapojení obyvatel pokračovat, přičemž zpětnou vazbu od odborné a široké je možné získat např. skrze prezentaci (online/výstavy) průběhu realizace opatření a sběru připomínek, na exkurzích na místa realizace či skrze dotazníkové šetření.

Příklad využití aktivit v různých fázích procesu tvorby plánu

Analytická fáze – identifikace problémů v dopravě

 • workshop s odbornou veřejností
 • setkání s veřejností u kulatých stolů
 • veřejné projednání analytické části
 • dotazníkové šetření
 • pocitová mapa

Návrhová fáze – tvorba scénářů, vizí a cílů

 • workshopy s odbornou i širokou veřejností
 • vizionářské fórum
 • výstava (vernisáž)
 • soutěže
 • akce ve veřejných prostranstvích
 • hlasování na webu

Tvorba akčního plánu – hodnocení opatření

 • workshop s odbornou veřejností
 • workshop se širokou veřejností
 • veřejné projednání návrhové části
 • hlasování na webu

Implementační fáze – realizace opatření a jejich přijetí veřejností

 • exkurze na místa s realizovanými opatřeními
 • výstava/online prezentace průběhu realizace opatření
 • dotazníkové šetření

Další kapitola

Jak naplnit očekávání – časté chyby a ponaučení