Logo Město v pohybu

E-learningová platforma pro participaci
v městském plánování udržitelné dopravy

Vytvořeno CDV, v. v. i.
za podpory Ministerstva dopravy ČR

Logo Kurz participace

Úvod

Proč zapojovat veřejnost

Proč zapojovat veřejnost do dopravního plánování?

V rámci vyhodnocení 1. generace Plánů udržitelné městské mobility byla rozpoznána potřeba zvýšení znalostí odborné veřejnosti v oblasti zapojování veřejnosti (participace) do strategického plánování udržitelné mobility v městském prostředí. Proces zpracování dokumentu, kde je kladen velký důraz na participaci, neboli účast veřejnosti (odborné a široké) na spolutvorbě plánu mobility celoměstského významu, je především v gesci měst z pohledu zadavatelů a externích zpracovatelských společností. Ministerstvo dopravy ČR iniciovalo projekt Vzdělávání měst v zapojování veřejnosti v plánování udržitelné městské mobility.

Pro úspěšný průběh participativního procesu je vhodné shromáždit zkušenosti z předchozích aktivit se zapojováním veřejnosti, což usnadní start participace v dalších projektech Vašeho města. Obsah tohoto online kurzu slouží k nastavení participačního procesu na úrovni města, nebo jen doladění některých dílčích částí. Je primárně určen odborné veřejnosti – zástupcům municipalit, konzultantům a externím odborníkům na participaci, která má zájem rozšířit si znalosti v oblasti zapojování veřejnosti obecně. Úroveň zkušeností se zapojováním veřejnosti je v každém městě odlišná, někde potřebují jen doladit jednotlivé kroky v participačním procesu, v jiných případech se jedná o celkové získání znalostí v této problematice.

Skupina obyvatel města

V rámci tohoto online kurzu je možné vyplnit závěrečný online test, který Vám vygeneruje certifikát o absolvování online kurzu. Další úrovní, která by zde měla být v rámci participační platformy rozvíjena, je sdílení kontaktů na odborníky v oblasti zapojování veřejnosti a síťování se k problematice participace.

Sylabus kurzu

Kurz sestává ze 14 kapitol, které Vám zaberou cca 60 minut.
Na závěr po krátkém testu obdržíte certifikát o absolvování kurzu.