Logo Město v pohybu

E-learningová platforma pro participaci
v městském plánování udržitelné dopravy

Vytvořeno CDV, v. v. i.
za podpory Ministerstva dopravy ČR

Logo Kurz participace

Metody participace

Participační aktivity s osobní účastí

Workshop

Obvykle se jedná o kombinaci prezentace, diskuze a skupinové práce u kulatých stolů. Následně dochází k prezentaci práce jednotlivých skupin a sestavení dalšího jednotného postupu se zapracováním získaných podnětů. Workshopy pro širokou veřejnost je možné využít v analytické fázi ke stanovení a prioritizaci problémů v dopravě města a dále v návrhové fázi ke sběru hodnot pro vizi mobility, sběru podnětů pro opatření vedoucích k naplnění vize, prioritizaci opatření, případně k diskuzi o přínosech opatření ve scénářích rozvoje.
Workshop

Veřejné setkání

Aktivita sloužící k setkání strany zpracovatele, zástupců municipality a politické reprezentace města s širokou veřejností. Umožňuje projednání jednotlivých výstupů řešeného projektu, kde je nutné dát prostor pro vyjádření názorů všech zúčastněných stran. Slouží k ověření zjištění z dopravních analýz a návrhů s veřejností. Veřejné projednání jsou užívána na konci analytické fáze a návrhové fáze.
Workshop

Výstava/vernisáž

Výstava či vernisáž slouží obvykle k prezentaci plánovaných opatření obsažených v akčním plánu či dílčích výstupů projektu. Slouží tak k přiblížení projektů veřejnosti, vypořádání jejich dotazů a případných obav z jejich realizace. Může mít také putovní charakter do oblastí, do kterých jsou lokalizována daná opatření, případně lze zvolit i více frekventovaná místa (nádraží, obchodní galerie) v případě, že se jedná o opatření celoměstského významu. Některá města využívají formát výstavy pro dny otevřených dveří v institucích, spojeným se setkáním odborníků, politické reprezentace a široké veřejnosti. V rámci přiblížení výstupů a zjištění z interpretovaných dat lze také uspořádat komentovanou výstavu, kde zpracovatelé představí mapové výstupy a grafy. To je obvykle možné naplánovat na závěr analytické fáze.
Workshop

Panelová diskuze

Společná diskuze nad řešeným tématem (oblastí) se zapojením odborníků, veřejností a zpracovatelů. Představení pohledu všech zúčastněných stran, předávání zkušeností, sdílení názorů a dobré praxe v souladu s místním kontextem řešené problematiky. Z panelové diskuze může vzniknout fórum. Panelovou diskuzi tak můžeme zařadit do analytické fáze, na kterou v dalších krocích lze navázat právě vizionářským celoměstským fórem, které slouží k získání představy o budoucí podobě města. Panelová diskuze je také využívána v závěru návrhové fáze, kde slouží k představení pohledů na jednotlivé soubory opatření či scénáře rozvoje z pohledu zadavatele, zpracovatele, nezávislých odborníků a veřejnosti.
Workshop

Akce ve veřejných prostranstvích

Setkání s veřejností ve veřejných prostranství může být spojeno s dalšími aktivitami města (např. Evropský týden mobility) a sloužit jako kampaň k propagaci plánu udržitelné městské mobility, představení možností zapojení se ze strany veřejnosti a poskytnutí informací o aktuálním stavu procesu tvorby plánu. Velmi přínosné z pohledu zapojení veřejnosti je v návrhové fázi pořádání komentovaných vycházek či vyjížděk do lokalit, kde lze prezentovat navrhovaná opatření. Lze tak vhodně zapojit další odborníky na téma (městského architekta, urbanisty, dopravní inženýry, cyklokoordinátora) a ambasadory (primátor/starosta, náměstek, osobnost významně ovlivňující dění ve městě).
Workshop

Soutěže

Pro zapojení širšího spektra veřejnosti slouží soutěže, které se zaměřují na volbu sloganu či dalších prvků značky projektu. Tato forma bývá využívána v počátcích řešení projektu, kde je třeba u veřejnosti získat povědomí o projektu a vzbudit zájem o projekt napříč všemi cílovými skupinami. Dále lze zmínit výtvarnou soutěž pro žáky základních a středních škol, kterou lze uspořádat pro zachycení představ mládeže o budoucí podobě města. Výtvarná soutěž je tímto doporučena pro vizionářské fórum, které je součástí návrhové fáze.
Workshop

Rozhovory

Specifickým příkladem sběru dat jsou rozhovory. Nabízí se poměrně široká paleta způsobů využití, tj. od individuálních rozhovorů až po různé skupinové rozhovory. Výhodou takových rozhovorů je možnost respondentů reagovat na sebe navzájem, čímž je možnost získat celou řadu zajímavých informací. Rozhovory slouží také k hlubšímu porozumění postojů a problematice, kde je nutná bližší specifikace situace. Lze užít zejména v analytické fázi, ale také částečné i v návrhové fázi při řešení návrhů opatření v konkrétních lokalitách.
Workshop

Sdělení příběhem

Příběh slouží k přiblížení představy o životě každého jedince ve městě, může sloužit ke sdělení postojů a problémů, na které chceme ve vztahu k současné dopravě města upozornit. Lze tímto způsobem využít v analytické fázi projektu. V návrhové fázi lze užít pro vytvoření příběhu života obyvatel v daném městě v požadovaném výhledovém horizontu, kde lze interpretovat možnou podobu (vizi, scénář) města, jak zasahuje do každodenního života v rámci přepravy městem.
Workshop

Participační plakát

Dílčí participační aktivita oblíbená především u mládeže ve školních zařízeních, kde lze získat názory a podněty k dílčím tématům, jako je identifikace problematických míst při cestě z/do školy a dalších cílů cest, tedy pro analytickou fázi projektu.
Workshop

Dny nápadů

Pro získání podnětů k opatřením v návrhové fázi lze využít dny nápadů, kdy veřejnost může v rámci vyhlášené kampaně se soutěží představit návrhy změn, které v řešené oblasti mobility či lokalitě přinesou pozitivní změny ve prospěch udržitelné mobility. Jednotlivé návrhy pak obvykle vyhodnotí odborná porota, složená ze zástupců členů pracovních skupin odborné veřejnosti.
Workshop

Online participační aktivity

Diskuzní fórum

Veřejnost zde může diskutovat své názory a sdílet podněty, které následně budou vyhodnoceny a případně zohledněny při tvorbě plánu. Při vytváření diskuzního fóra je nezbytné stanovit jeho pravidla a to, jak bude moderováno. Diskuzní fórum lze využít při společném sestavení vize mobility města, diskuzi o návrzích opatření pro jednotlivé lokality i opatřeních s dopady celoměstského významu či strategických stavbách města. Vhodné je také zapojení nezainteresovaných externích odborníků (architektů, dopravních inženýrů, urbanistů a dalších).
Workshop

Pocitová mapa

Velmi oblíbený online nástroj ze strany veřejnosti, který slouží v analytické fázi k získání podnětů v oblasti identifikace subjektivních problémů v současné dopravě města. Veřejnost má možnost vyjádřit se zaznamenáním podnětů do aplikace pocitové mapy v rámci řešených tematických oblastí mobility, zároveň i v měřítku jednotlivých ulic a čtvrtí. Výstupy z pocitové mapy je vhodné doplnit o tzv. Hotspot mapy, které znázorňují nejvíce zaznamenaných podnětů pro dané téma/oblast v území. Online pocitovou mapu lze také spojit s online dotazníkovým průzkumem pro získání odpovědí v rámci prohloubení získání informací v daném tématu. Při užití v návrhové fázi projektu lze zaznamenávat do pocitové mapy návrhy změn (návrhů opatření).
Workshop

Dotazníkový průzkum

Šetření může být využito např. při zahájení analytické fáze k zjištění veřejného mínění o aktuálním stavu mobility ve městě, kvality života a celkové spokojenosti obyvatel. Online šetření např. v tematicky založené skupině, např. cyklistů lze zjistit informace, které třeba v podkladech k realizaci projektu nejsou dostatečné. Rovněž je vhodné realizovat průzkum v implementační fázi projektu a využít je ke zjištění indikátorů a k zisku podnětů pro aktualizaci plánu mobility.
Workshop

Hlasování/ankety

Umožnění online hlasování či prioritizace na webových stránkách projektu je velmi podstatnou součástí online participace. Využití nalezneme zejména v návrhové fázi zpracovávaného dokumentu, kde lze volit prioritizaci návrhových opatření, vyjádřit preferenci k volbě výsledného scénáře či souboru opatření. Méně užívanou formou je možnost vyjádření postoje formou např. rychlé anketní odpovědi na řešené téma či k výběru doporučení pro další kroky v projektu.
Workshop

Sběr podnětů

Prostor na webové stránce projektu, kam může veřejnost psát své podněty ke stanovenému tématu. Tímto způsobem lze zasílat podněty k zveřejněným dílčím částem projektu, zasílat své komentáře a připomínky (zpětná vazba, zda zjištěné poznatky reflektují skutečný stav, jak jej vnímá veřejnost). Možné je také zasílat k jednotlivým tematickým oblastem podněty, které v daném tématu veřejnost subjektivně vnímá. Lze užít v analytické i návrhové části strategických dokumentů (sběr problémů, návrhy řešení).
Workshop