Logo Město v pohybu

E-learningová platforma pro participaci
v městském plánování udržitelné dopravy

Vytvořeno CDV, v. v. i.
za podpory Ministerstva dopravy ČR

Logo Kurz participace

O participaci

O participaci

Zapojování veřejnosti – participaci, lze chápat jako podílení se veřejnosti na plánování budoucí podoby prostředí města, včetně plánování udržitelné městské mobility. Všeobecně dělíme v oblasti strategického plánování udržitelné mobility na dvě základní skupiny podle účastníků – na odbornou veřejnost a širokou veřejnost (zahrnující obyvatele města a dalších obcí v řešeném území). V rámci participace veřejnosti jde v podmínkách našich měst o nové zkušenosti a praktikování znalostí. Veřejnost je do plánování měst a městské mobility zapojována teprve od 90. let, přičemž je kladen důraz na oboustrannou komunikaci a zapojování co nejširšího spektra veřejnosti v rámci celého procesu zpracování strategického dokumentu či projektu. Forma participace je dělena na online aktivity a offline aktivity (osobní setkání).

Participace veřejnosti by neměla být chápána pouze jako „jednorázový“ prostředek pro získání názorů veřejnosti, ale jako formu dlouhodobé spolupráce s veřejností na transparentním a společném plánování prostředí měst. Prostředky, kterými veřejnost zapojovat by neměly mít obecný charakter, ale lišit se jak místní zkušeností se zapojováním veřejnosti, tak i přizpůsobení se charakteru řešeného projektu. Získání podnětů a zpětné vazby od různých zájmových skupin i jednotlivců ohledně potřeb v mobilitě poslouží zástupcům municipalit a zpracovatelům projektů jako podklad pro zpracování dokumentu, tak také jako podpůrný argument pro obhajobu řešení před politickou reprezentací dotčeného města.

Jednotlivé kroky, které nám pomohou nastavit participaci ve městě, můžeme zobrazit do osy participačního procesu. V této ose nalezneme jednotlivé kroky, které Vás provedou celým nastavením procesu, možností volby formátu participace a vytvoření strategie, kterou je vhodné pro zapojení veřejnosti nastavit. Zvolili jsme osu participačního procesu, která odráží participační plánování na úrovni strategických dokumentů měst, např. Plánu udržitelné městské mobility.

 • 1. fáze

  Zhodnocení stavu

 • 2. fáze

  Přípravná fáze

 • 3. fáze

  Realizační fáze

 • 4. fáze

  Vyhodnocení participace

Na co myslet v začátcích

V rámci myšlenky začít ve městě s participací, je vhodné udělat rešerši stávajícího stavu, jak město zapojovalo veřejnost v minulosti, jaké aktivity byli úspěšné, kdo se zapojoval a jakými způsoby, jaký měla participace přínos a dopady na hodnocení u veřejnosti. Dále je třeba také zjistit, jaký objem finančních prostředků do participačního procesu můžeme vložit. Finanční prostředky budou používány na komunikační kampaně, prostory pro pořádání participačních aktivit či provoz online webových aplikací. Pro celkový proces participace je vhodné zvážit, jaké má město personální kapacity pro zajištění facilitace, a s tím související zkušenosti v této oblasti. Lze investovat do školení pro zaměstnance městského úřadu, nebo také využít finance na zajištění nezávislého externího facilitátora, který městu pomůže s přípravou a realizací jednotlivých aktivit, která město uspořádá s veřejností.

První kroky v přípravě plánu

Při nastavení participačního procesu je velmi důležité vybírat prostory, které budou v tzv. neutrálním prostředí, které veřejnost bude vnímat jako nezaujaté místo pro kontakt. Samozřejmostí je bezbariérovost kontaktního místa a zajištění osoby, která odpoví na případné dotazy k projektu. Lze počítat, že veřejnost vyjma participačních aktivit, které se zde budou konat, místo navštíví při vypořádání svých dotazů a obav z řešeného tématu. Pro podporu změn v oblasti rozvoje udržitelné mobility města je vhodné zvolit ambasadora a značku projektu, která bude snadno identifikovatelná u veřejnosti s řešeným tématem. Prostřednictvím těchto nositelů se stávají kampaně směřované k široké veřejnosti jasně identifikovatelné a mají širší záběr dosahu. V rámci kampaní a propagace možností zapojení veřejnosti je v rámci celého procesu vhodné využívat mix stejných komunikačních kanálů, které zasáhnou co nejširší spektrum veřejnosti. Širokou veřejnost dělíme v rámci participačního procesu na jednotlivé cílové skupiny, ke kterým identifikujeme vhodné komunikační kanály a participační aktivity, s ohledem na cílové sdělení či výzvě k zapojení se.

Koho zapojovat do procesu participace

Při identifikaci cílových skupin musíme obsáhnout spektrum široké veřejnosti (jednotlivců i organizovaných uskupení). Nesmíme však zapomínat na specifické skupiny, které budou v rámci plánování vyžadovat specifické potřeby v plánování udržitelné mobility. Zapojení specifických skupin vyžaduje zkušenosti s oslovením těchto skupin a také specifickými potřebami pro možnost jejich zapojení. Odborná veřejnost je identifikována jak z pracovníků městského úřadu, tak i sektorových institucí a dalších zástupců institucí, neziskového sektoru a firem v zájmovém řešeném území.

Na co ještě nezapomenout

Při přípravných krocích participačního plánu si stanovme cíle a měřitelné indikátory, které jsou realistické, a máme možnost jejich zpětného vyhodnocení. Věnujme pozornost také průběžnému vyhodnocování jednotlivých participačních aktivit v procesu a vytvořme plán, jak budeme v průběhu plnění participačního plánu veřejnosti dávat zpětnou vazbu k získaným podnětům. Pro úspěšnou participaci ještě pár poznámek a doporučení, které se Vám mohou hodit.

Zahájení participace

Pokud jsme si v předchozí fázi stanovili jasné cíle komunikace k jednotlivým cílovým skupinám veřejnosti, můžeme se pustit do zapojování veřejnosti, pro kterou máme několik formátů míry zapojování.

Průběh realizace

K jednotlivým úrovním zapojení stanovíme pro dané cílové skupiny vhodné participační aktivity. Zde budeme volit z různých formátů, kde se nám nabízí volba participace široké veřejnosti s osobní účastíonline zapojování veřejnosti. Také budeme postavení před otázku míry zapojení identifikovaných členů pracovních skupin z řad zapojované odborné veřejnosti.

Jak participovat úspěšně

Ke zdárnému participačnímu procesu je třeba brát v potaz očekávání, která si s sebou přináší veřejnost. Naplnění očekávání nám pomáhá k dalšímu zapojení se veřejnosti při realizaci dalších participačních aktivit v procesu či participaci v projektech města obecně.

Co neopomenout

Práce s podněty je velmi důležitým prvkem, který bývá často opomíjen. Vypořádání všech podnětů od veřejnosti je podstatné pro transparentní proces a získání důvěry ve společné plánování města ze strany zapojené veřejnosti. Podněty nejlépe vypořádáme za každou pořádanou participační aktivitou, aby veřejnost dostala zpětnou vazbu v řešené fázi a mohla mít důvěru v zapojení se do dalších kroků v projektu.

Vyhodnocení jednotlivých participačních aktivit i celého participačního procesu je nedílnou součástí úspěšné práce v oblasti zapojování veřejnosti. Vyjma zpětné vazby směrem k veřejnosti tak získáme přehled, v čem jsme byli v rámci realizace participačních aktivit úspěšní, kde má město silné a slabé stránky, se kterými je třeba v dalších projektech s participací veřejností počítat.